Atefeh Khas

Ancestors

(From Play Series)

Installation in Iranian Artists' Forum for the cultural week of Iran and India

Tehran- Iran 2012

 

اجداد

چیدمان در خانه هنرمندان ایران به مناسبت هفته فرهنگی ایران و هند

تهران، ایران 1391

تاریخچه ها متونی هستند که شما با ارجاع به آنها می توانید در ریشه های خود کنکاش کنید. این متون تاریخی به شما می گویند که از کجا امده اید و ریشه های شما به کجا باز می گردند و در این میان می توانید به یک اصل مشترک برسید. این اصل مشترک مرزها را محو کرده و ما را به اجداد خود می رساند. در هر کدام از این تاریخچه ها کدها و رمزگانی وجود دارد که شما را تا رسیدن به هدف غایی خود راهنمایی می کند. این اثر نتیجه تحلیلی بر ساختار یک متن تاریخی است. تاریخی که به ما می گوید اجداد آن چه کسانی هستند. کدها و رمزهای حاصل از این تحلیل حال منجر به خلق شدن مجدد شطرنجی با عناصری هند و ایرانی شده است، ادویه های هندی و خاک سرخ ایرانی.

© Atefeh Khas | khas_atefeh@yahoo.com